• سمینار های متعدد

    با حضور مدیران شرکت جفران برای صنایع مختلف