سرفصل دوره:
•    آشنايي با اصول کارکرد موتورهاي القايي
•    آشنايي با اصول کارکرد اينورترهاي فرکانس
•    آشنايي با قابليت هاي انواع اينورترها
•    معرفي اينورتر و تنظيم برخي از پارامترهاي اصلي
•    آشنايي با نرم افزار اينورتر جهت تنظيم پارامترها

قابليت هاي کسب شده بعد از گذراندن دوره:

شناخت ساختار اينورتر و نيز آشنايي با مدلهاي مختلف اينورتر با قابليت هاي متفاوت و نيز توانايي راه اندازي و تنظيم متغيرهاي اينورتري .از جمله توانايي هاي کسب شده توسط شرکت کنندگان در پايان دوره خواهد بود.

جدول دوره هاي آموزشي تخصصي اينورتر،درايو

جفران

 کد دوره

 عنوان دوره آموزشي جفران

 زمان دوره

 

 تنظيم ،راه اندازي و اپراتوري اينورترهاي جفران

 16 ساعت

 

 اجراي سلوشنهاي صنعتي پرکاربرد اينورترهاي جفران

 8 ساعت

 بدفورد

 کد دوره

 عنوان دوره آموزشي بدفورد

زمان دوره 

 

 تنظيم ،راه اندازي و اپراتوري اينورترهاي بدفورد

 16 ساعت

 

 اجراي سلوشنهاي صنعتي پرکاربرد اينورترهاي بدفورد

 8 ساعت